Σκοπός του πυλώνα αυτού είναι μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης και συστηματικής μελέτης διεθνών καλών πρακτικών να μπορεί να παρεμβαίνει στα εκάστοτε κέντρα λήψεων αποφάσεων τόσο στη μακροκλίμακα (υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες, Διοικητικές Περιφέρειες) όσο και στη μικροκλίμακα (νοσοκομεία, δήμοι) και να επηρεάζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα πρόληψης και φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό οι προτεραιότητες είναι:

  • η τεκμηρίωση καλών πρακτικών και η παρουσίασή τους σε επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικά forum
  • η θεσμική  συμμετοχή εκπροσώπων του Ελ.Δι.Κ.Ε. σε θεσμοθετημένα όργανα και επιτροπές εργασίας και στα όργανα λήψης αποφάσεων (Βουλή – ΥΥΚΑ – ΥΠΕ – ΕΟΠΠΥ κλπ)
  • η συνεργασία με τις εκάστοτε επιστημονικές ενώσεις ώστε να υπάρχουν συνέργειες και κοινές δράσεις
  • η προώθηση της αριστείας και καινοτομίας με στόχο την προαγωγή της Ποιότητας Ζωής των ηλικιωμένων