Σκοπός αυτού του πυλώνα είναι η έρευνα για την ταχεία και ασφαλή επιστροφή του ηλικιωμένου στο σπίτι του, καθώς και η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κατάγματος σε όλα τα επίπεδα. Η έμφαση δίνεται στους παρακάτω επιμέρους στόχους:

  • εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων σε μοντέλα καλών πρακτικών, σχεδιασμός και εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών
  • κινητοποίηση ηλικιωμένων και εκπαίδευση στην αυτοφροντίδα μετά από κάταγμα ευθραυστότητας
  • λειτουργία διεπιστημονικής ομάδας αποκατάστασης
  • προγράμματα ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης ηλικιωμένων, καθώς και των άτυπων φροντιστών τους