Πιλοτικό πρόγραμμα καταγραφής καταγμάτων ευθραυστότητας και εκπαίδευσης ασθενών και φροντιστών

  • Ανάπτυξη λογισμικού και διαδικασιών για την καταγραφή (registry) καταγμάτων ευθραυστότητας σε οκτώ (8) επιλεγμένα νοσοκομεία της χώρας και πρόσληψη project manager του έργου για το
    συντονισμό των δράσεων και τη συνεργασία με τα διεθνή δίκτυα
  • Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας αλλά και άτυπων φροντιστών ηλικιωμένων για τη δημιουργία μιας νέας επαγγελματικής κουλτούρας για ολιστική – διεπιστημονική προσέγγιση της αντιμετώπισης καταγμάτων ευθραυστότητας
  • Δράσεις και προγράμματα πρόληψης των πτώσεων σε ηλικιωμένους
  • Έρευνα και δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν από το σύστημα καταγραφής, αλλά και σε άμεσα συνδεόμενα ζητήματα των καταγμάτων ευθραυστότητας στο ευρύτερο τρίπτυχο οστεοπόρωση – σαρκοπενία / οστεοπενία και ευπάθεια
  • Συνεργασία με το υπουργείο Υγείας για τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας και κατευθυντήριων οδηγιών με στόχο σε ορίζοντα τριετίας το FFN GR να καταστεί θεσμικός κοινωνικός εταίρος του υπουργείου Υγείας σε ζητήματα φροντίδας ηλικιωμένων