Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων
Ευθραυστότητας, στην τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023,
αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δι.Κ.Ε. Η Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023, ώρα 20.00 και μετά
τον απολογισμό του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου θα ακολουθήσει η
διενέργεια των εκλογών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Τετάρτη 28 Ιουνίου, ώρα 20.00.

Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
1. Αντιπρόεδρος
2. Τέσσερα (4) μέλη

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Ε.Δι.Κ.Ε. στην
ηλεκτρονική διεύθυνση ffngr2017@gmail.com έως 20 Ιουνίου 2023.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν τη θέση για την οποία υποβάλλουν
υποψηφιότητα και να αποστείλουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.