Ο Δημήτριος Λύτρας είναι Φυσικοθεραπευτής απόφοιτος του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές
στο ΠΜΣ του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης “Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής”. Από τον Ιανουάριο του 2019 είναι Διδάκτωρ του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη Μυοσκελετική
Φυσικοθεραπεία. Κατά την διετία 2019- 2021 υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής
έρευνας με τίτλο: «Η καταγραφή των πτώσεων στα άτομα της 3ης ηλικίας στην κεντρική Μακεδονία και παρέμβαση
για την πρόληψη τραυματισμών μέσω ειδικών προγραμμάτων άσκησης για πρόληψη των πτώσεων». H συγκεκριμένη
έρευνα αποτέλεσε ίσως την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια πραγματοποίησης μιας ολοκληρωμένης
πολυπαραγοντικής παρέμβασης για την πρόληψη των πτώσεων σε ηλικιωμένους στην Ελλάδα. Μέσω της
συγκεκριμένης έρευνας του δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσει διεξοδικά αλλά και να καταγράψει τους παράγοντες
που σχετίζονται με τις πτώσεις των ηλικιωμένων στην Ελλάδα και αφορούν τόσο σε στοιχεία του ιατρικού τους
ιστορικού (παθήσεις, συννοσηρότητες), αλλά, σε στοιχεία που αφορούν στην ασφάλεια του περιβάλλοντος των
ηλικιωμένων όπως η εργονομία και ασφάλεια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,

Επίσης, οργάνωσε ομιλίες
ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ηλικιωμένων γύρω από τις πτώσεις στα Κ.Α.Π.Η. της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και διεξήγαγε προγράμματα θεραπευτικής άσκησης για πρόληψη των
πτώσεων σε ηλικιωμένους την περίοδο της πανδημίας του COVID -19.

Ο Δημήτριος Λύτρας είναι διεθνώς πιστοποιημένος εκπαιδευτής του προγράμματος άσκησης του OTAGO για
πρόληψη πτώσεων στους ηλικιωμένους (OTAGO exercise leader) από τον επίσημο φορέα εκπαίδευσης “Later
Life Training”.
Από το 2020 εργάζεται ως διδάσκων με σύμβαση στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. διδάσκοντας τα
μαθήματα «Φυσικοθεραπεία στην Τρίτη Ηλικία», «Σχεδιασμός Προγραμμάτων Θεραπευτικής Άσκησης» και
«Εφαρμογή Φυσικών Μέσων Ηλεκτροθεραπείας» ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2022 είναι υποψήφιος για θέση
Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Είναι ενεργό μέλος
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, μέλος του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας και
μέλος του Επιστημονικού Τμήματος Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών. Τα τελευταία έτη παρουσιάζει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα με πολλές δημοσιεύσεις
στο αντικείμενο της Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας
(https://scholar.google.com/citations?user=7sko36oAAAAJ&hl=el).